Gidi Markuszower "Mogelijk contact met Israelische Mossad"

Gidi Markuszower (Tel-Aviv, 27 oktober 1977) is een Nederlands politicus namens de Partij voor de Vrijheid. (PVV)

 

Markuszower is ondernemer en lid van de Raad van Bestuur van de VAT IT Groep. Hij was tussen 1999 en 2005 woordvoerder voor Likoed Nederland. Vervolgens was hij politiek adviseur van VVD-Tweede Kamerlid Anton van Schijndel tot 1 december 2006.

 

Als PVV-kandidaat Kamerlid trok hij zich in 2010 als nummer vijf van de kandidatenlijst terug toen minister Ernst Hirsch Ballin partijleider Geert Wilders waarschuwde dat Markuszower volgens de AIVD contacten c.q. informatie zou hebben overgedragen aan een buitenlandse mogendheid; waarschijnlijk ging het om de Mossad.[1][2] Markuszower is in 2010 opgepakt voor verboden wapenbezit bij beveiligingswerkzaamheden. [3]

 

Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2015 werd Markuszower, die op de vijfde plaats van de kandidatenlijst van de PVV stond, gekozen als lid van de Eerste Kamer. Hij werd geïnstalleerd op 9 juni 2015.

 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 werd Markuszower, die op de vierde plaats van de kandidatenlijst van de PVV stond, gekozen als lid van de Tweede Kamer. In verband hiermee trad hij op 21 maart 2017 af als lid van de Eerste Kamer.

 

Markuszower woont in Amstelveen. Hij is lid van de Kerkenraad van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge. Sinds juni 2014 is hij penningmeester van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en daarnaast bestuurslid van Bij Leven en Welzijn, een adviesorgaan ter bescherming van de joodse gemeenschap, dat tevens voor fysieke beveiliging zorgdraagt.

 

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gidi_Markuszower
http://nos.nl/artikel/159060-pvv-er-ging-weg-na-waarschuwing-aivd.html
https://www.volkskrant.nl/binnenland/aivd-onderzocht-israelische-contacten-wilders~a4426180/
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/24/eerder-in-opspraak-geraakte-markuszower-kandidaat-senator-pvv-a1417629

 

Redactie Wij Europa.

 

Stemgedrag PVV in Tweede Kamer

In 2011 bracht de SP een rapport uit over het stemgedrag van Partij voor de Vrijheid in de periode na de verkiezingen. Beloftes en stemgedrag in de tijd dat de PVV net geen regeringsverantwoordelijkheid droeg en daardoor maximale invloed op het beleid kon uitoefenen.

 

De zorg
De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen.
In werkelijkheid stemde de fractie in de Tweede Kamer
voor hogere eigen bijdragen
voor bezuiniging op het persoonsgebonden budget
voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70

 

De PVV zegt tegen de marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde
voor particuliere investeringen in ziekenhuizen
voor winstuitkeringen in ziekenhuizen
voor betaalde voorrangszorg via SOS-artsen
tegen een meer inkomensafhankelijke premie
tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen
tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg
tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb

 

Veiligheid

De PVV zei te kiezen voor zero tolerance. Elk afdingen van het gezag van de politie moest worden tegengegaan. In werkelijkheid ging de PVV akkoord met
bezuinigingen op de politieopleiding
afschaffing vergoeding aspirant-agenten, waardoor het voor zij-instromers onmogelijk werd om politieagent te worden
afschaffing van middelen die gemeentes konden aanwenden voor hun veiligheidsbeleid

 

De PVV was tegen
het aanpakken van alcoholverslaafden in het verkeer
het terugdringen van de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit het terugdringen van recidive en stemde voor bezuiniging op de reclassering
snelle re-integratie van ex-gedetineerden.

 

Verkeer en vervoer
De PVV beloofde maar liefst 2 miljard euro extra in nieuwe wegen en wegverbreding te steken; vergroting van de veiligheid in het openbaar vervoer; keiharde aanpak van verkeersagressie of hufterig gedrag en beter onderhoud van wegen.

 

De PVV stemde
voor elite-tolrijbanen, waarop mensen tegen betaling de files sneller kunnen passeren
tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers
tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen
tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen
tegen het oplossen van het tekort aan fietsenstallingen bij stations

 

De PVV verklaarde zich
tegen het weerbestendig maken van de spoorwegen
voor een snellere stijging van de prijs van een trein- of buskaartje in vergelijking met de kosten van een auto
tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail
tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor
tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het OV
tegen verbetering van de reisinformatie en communicatie bij ongelukken op het spoor
tegen het instellen van maatregelen tegen autorijdende alcoholisten
voorstander van het afschaffen van mobiele snelheidsmetingen op de snelwegen.

 

Dierenwelzijn
De PVV stelde fatsoen en respect voor weerloze levende wezens voorop. Niet alleen t.a.v. onze huisdieren, maar ook vanwege onze primaire levensbehoeften melk, kaas en vlees. De rechten van het dier moesten van de PVV in de grondwet worden verankerd. De PVV verklaarde zich tegenstander van plezier- druk- en drijfjacht, maar voor noodafschot en/of beheersjacht als er gevaar dreigt voor mens of dier

 

De PVV stemde
tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand
tegen betere controle op de intensieve veehouderij
tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen
tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie
tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn
tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015
tegen een vergunningenstop voor megastallen
voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen

 

Het milieu
DE PVV vond dat het goed gaat met het milieu in Nederland. De lucht is sinds decennia niet zo schoon geweest. Illegale lozingen moesten met kracht worden tegengegaan. Wetten moesten strikt worden nageleefd. Straatvuil was volgens de PVV voor veel mensen ergernis nummer één. De PVV was tegenstander van het onder water zetten van vruchtbare landbouwgrond. Dus geen ontpoldering. In de Westerschelde wilde de PVV geen nieuwe verdiepingen meer.

 

De PVV stemde
tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems
tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken
tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept
tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales
voor de bouw van nieuwe kolencentrales

 

Democratisch Nederland
De PVV vond dat onze democratie in de grootste crisis sinds Thorbecke verkeerde. De macht moest worden teruggegeven aan de burger. Het EU-nationalisme moest de kop worden ingedrukt. De macht uit Brussel moest naar Nederland gerepatrieerd worden en subsidies aan politieke partijen waren uit den boze.

 

De PVV stemde
tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop
tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken
tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan
voor meer invloed van ‘Brussel’ op onze begroting

 

De PVV verleende geen steun aan voorstellen om
meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw
de groeiende bemoeienis van Europa met onze woningcorporaties een halt toe te roepen

 

En tot slot: De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de PVV stemde
tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen

 

Denk goed na voordat je PVV stemt!